Πρόγραμμα Σπουδών

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Ενεργειακά Συστήματα» έχει χρονική διάρκεια τριών (3) εξαμήνων. Κατά την διάρκεια των δύο (2) πρώτων εξ αυτών οι φοιτητές παρακολουθούν επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται κατ΄επιλογήν του φοιτητή για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ή εναλλακτικά για την παρακολούθηση επιπλέον τριών (3) μαθημάτων.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει εννέα (9) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS). Ο φοιτητής του ΔΠΜΣ στο τρίτο εξάμηνο σπουδών έχει την επιλογή είτε να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διατριβή που αντιστοιχεί σε είκοσι επτά (27) πιστωτικές μονάδες είτε να παρακολουθήσει επιτυχώς τρία (3) μεταπτυχιακά μαθήματα με εννέα (9) ECTS το κάθε ένα.