Αιολικά Συστήματα (Wind Energy Systems

Διδακτικές Μονάδες: 9

Εξάμηνο: 1ο

Σκοπός Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ενδελεχής κατανόηση των χαρακτηριστικών του ανέμου και του αντίστοιχου ενεργειακού περιεχομένου του. Παράλληλα, στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανεμοκινητήρων, η ανάπτυξη των ανεμογεννητριών, ενώ διερευνώνται η χωροθέτηση και ο σχεδιασμός αιολικών πάρκων. Τέλος, η φοιτητής θα αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στο πεδίο της λειτουργίας και του αναγκαίου ελέγχου των εκάστοτε ανεμογεννητριών.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

1. Δρ Δημήτρης Χρηστάκης, Καθηγητής
2. Δρ. Κων/νος Κονταξάκης, Επίκουρος Καθηγητής

 Περίγραμμα Θεωρίας

  • Χαρακτηριστικά του ανέμου – Μετρήσεις – Εκτίμηση του αιολικού δυναμικού
  • Αεροδυναμική των ανεμοκινητήρων
  • Ανάπτυξη ανεμογεννητριών & Γενικά χαρακτηριστικά
  • Μετρήσεις & Καμπύλη ισχύος
  • Χωροθέτηση & σχεδιασμός αιολικών πάρκων
  • Έλεγχος ισχύος ανεμογεννητριών
  • Λειτουργία σταθερών και μεταβλητών στροφών
  • Ποιότητα παραγόμενης ισχύος