12. Έξυπνα Δίκτυα & ΑΠΕ (Smart Grids & RES) 

Τύπος Μαθήματος: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαστήριο)12

Διδακτικές Μονάδες: 7,5

Εξάμηνο: 3ο

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από το μέρος των φοιτητών της λειτουργίας και των εφαρμογών των έξυπνων δικτύων (smart-grids), των μικρο-δικτύων (micro-grids) και της δεδομένης συνεργασίας τους με τις τεχνολογίες ΑΠΕ. Εξετάζονται θέματα, διεσπαρμένης παραγωγής, συστημάτων παρακολούθησης μέσω τοπικού και κεντρικού ελέγχου. Τέλος, παρουσιάζονται οι τεχνικοί περιορισμοί και οι αντίστοιχες μεθο9δολογίες βελτιστοποίησης της λειτουργίας των συγκεκριμένων δικτύων.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

1. Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

2. Δρ Μιχαήλ Σφακιωτάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

  • Βασικές τεχνολογίες διανεμημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Διασύνδεση μονάδων διανεμημένης παραγωγής στο δίκτυο διανομής
  • Εναλλακτικές δυνατότητες διασύνδεσης στο δίκτυο
  • Τεχνικοί περιορισμοί και προϋποθέσεις
  • Μεθοδολογίες ανάλυσης
  • Οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων διανεμημένης παραγωγής
  • Επίδραση της διανεμημένης παραγωγής στον σχεδιασμό και τη λειτουργία δικτύων διανομής – Ενεργά δίκτυα διανομής –  Αυτόνομα συστήματα – Μικροδίκτυα.