16. Θερμικές Κινητήριες Μηχανές (Thermal Motors) 

Τύπος Μαθήματος: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαστήριο)16

Διδακτικές Μονάδες: 7,5

Εξάμηνο: 3ο

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

 

Σκοπός Μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι εισαγωγή και επισκόπηση ελέγχου και τροφοδοσίας, ενώ αξιολογούνται των βασικών τύπων ΜΕΚ, η ενδελεχής εξέταση των στοιχείων λειτουργίας τους και η πρακτική διερεύνηση των εφαρμογών τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζεται η δυναμική συμπεριφορά των θερμικών κινητήριων μηχανών, τα συστήματα ο βαθμός απόδοσης και η αξιοπιστίας τους.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

1. Δρ Ιωάννης Φασουλάς, Επίκουρος Καθηγητής

2. Δρ Γεώργιος Σημαντηράκης, Συνεργαζόμενος Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

  • Εισαγωγή και επισκόπηση των βασικών τύπων ΜΕΚ
  • Στοιχεία δυναμικής και κινητικής παλινδρομικών μηχανών
  • Θερμικός υπολογισμός κινητήρα
  • Ψύξη κινητήρων
  • Δυνάμεις εργαζομένης ουσίας και μάζας, διαγράμματα ροπών
  • Βιομηχανικές και λοιπές εφαρμογές