1 Έξυπνα Κτίρια και Δίκτυα
2 Προσομοίωση Ενεργειακών Κυκλωμάτων
3 Μέτρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος

Εναλλακτικά των ανωτέρω τριών (3) μαθημάτων εκπονείται Μεταπτυχιακή Διατριβή