Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο.
  2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  4. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
  5. Σύντομο κείμενο προθέσεων φοίτησης : Στο οποίο πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους θα ήθελε κανείς να παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθώς και πως θεωρεί ότι θα τον βοηθήσει να επιτύχει τους επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς του στόχους.