15. Ενεργά & Παθητικά Ηλιακά Συστήματα (Active & Passive Solar Systems) 

Τύπος Μαθήματος: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαστήριο)

Διδακτικές Μονάδες: 7,515

Εξάμηνο: 3ο

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από το μέρος των φοιτητών των δυνατοτήτων που προσφέρει η ηλιακή ενέργεια με εφαρμογές σε διάφορους τομείς και η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για τη σχεδίαση και διαστασιολόγηση ηλιακών συστημάτων. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύεται, μελετάται και αξιολογείται η συμπεριφορά  των ηλιοθερμικών συστημάτων (νερού, αέρα) και των επιμέρους συνιστωσών του.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

1. Δρ Φώτης Μαυροματάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

2. Δρ Εμμανουήλ Κυμάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

3. Δρ Εμμανουήλ Δρακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

  • Ηλιακή ακτινοβολία, άμεση και διάχυτη συνιστώσα, φασματική κατανομή και εξασθένηση στην ατμόσφαιρα, υπολογισμός ακτινοβολίας σε κεκλιμένα και κινούμενα επίπεδα, μέθοδοι μέτρησης
  • Θεωρία επιπέδων συλλεκτών. Συγκεντρωτικοί συλλέκτες. Ενεργητικά και παθητικά συστήματα.
  • Ηλιακές εγκαταστάσεις θέρμανσης. Μέθοδοι υπολογισμού θερμικών ηλιακών συστημάτων. Αποθήκευση ενέργειας. Ηλιακά συστήματα ψύξεως.