Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Από το τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας (ιατρείο) του Ελ.Με.Πα. υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης σπουδαστικού βιβλιαρίου περίθαλψης για κάλυψη Νοσοκομειακής, Ιατροφαρμακευτικής & Οδοντιατρικής περίθαλψης. Δικαίωμα κατοχής σπουδαστικού βιβλιαρίου περίθαλψης έχουν όλοι οι ανασφάλιστοι σπουδαστές, δηλ όλοι αυτοί που ΔΕΝ καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα των γονιών τους.

Επίσης οι σπουδαστές που είναι ασφαλισμένοι σε άλλους φορείς, έχουν δικαίωμα σπουδαστικής ασφάλισης αφού πρώτα διαγραφούν από τον προηγούμενο ασφαλιστικό τους φορέα (π.χ. ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ κ.λ.π.)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του σπουδαστικού βιβλιαρίου είναι :

  • Βεβαίωση διαγραφής από τον αφαλιστικό φορέα.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986
  • Δυο φωτογραφίες
  • Βεβαίωση σπουδών του τμήματος
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Άνοιγμα λογαριασμού στην Αγροτική τράπεζα και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού