Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ.

Τα δύο συνεργαζόμενα στο Δ.Π.Μ.Σ., Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τη συνεχή αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των διδασκόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ενεργειακά Συστήματα»  σε θέματα έρευνας και διδασκαλίας μέσα από το θεσμό της κινητικότητας  Erasmus+, της χορήγησης επιστημονικών αδειών, της συμμετοχής σε συνέδρια, καθώς και μέσα από την ανάπτυξη επιστημονικών ή εκπαιδευτικών συνεργασιών με μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου ή άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του διδακτικού προσωπικού των δύο Τμημάτων διασφαλίζεται με την εφαρμογή διαδικασιών επιλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ, οι οποίες εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αξιοκρατία και ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ διενεργούνται οι διαδικασίες προκήρυξης, εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ στις διάφορες βαθμίδες, όπως και η ανάρτηση όλων των σχετικών εγγράφων.

Η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην επιστήμη των Ενεργειακών Συστημάτων, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς της χώρας και της αλλοδαπής αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων. Τα μέλη ΔΕΠ θεραπεύουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ερευνητικών αντικειμένων στις περιοχές Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων και Υπολογιστών, Συστημάτων Α.Π.Ε. και Εξοικονόμησης Ενέργειας στον κτηριακό τομέα.

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία υποστήριξης και ανάπτυξης του προσωπικού των ΠΜΣ έχουν τα Κέντρα Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης που αντιπροσωπεύουν μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, προσφέροντας ολοκληρωμένη υποστήριξη στο διδακτικό προσωπικό και προωθώντας την ενίσχυση της συνολικής εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών. Εστιάζουν στη διδασκαλία και τη μάθηση, ως μία διεργασία αλληλεπίδρασης μεταξύ φοιτητών, διδασκόντων και του περιεχομένου της γνώσης.

Στην λίστα που ακολουθεί εμφανίζονται τα ονόματα των βασικών μελών Δ.Ε.Π. του προγράμματος:

α/α Επώνυμο / Όνομα Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο Τμήμα Μάθημα
1 Δρακάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Τεχνολογία ηλεκτρικών πηγών φωτισμού με έμφαση στην παραγωγή και διάδοση ακτινοβολίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Προσομοίωση Ενεργειακών Κυκλωμάτων
2 Μαυροματάκης Φώτης Καθηγητής Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία – Φωτοβολταϊκά Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Φωτοβολταϊκά & Ηλιακά Συστήματα
3 Καραπιδάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Ενσωμάτωση ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ενεργειακή Οικονομία
4 Σιδεράκης Κυριάκος Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνολογία υψηλών τάσεων με έμφαση στη διηλεκτρική συμπεριφορά μονωτήρων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ηλεκτρικά Δίκτυα και Διασύνδεση Πηγών Διεσπαρμένης Παραγωγής
Μέτρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος
5 Ορφανουδάκης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Ηλεκτρονικά Ισχύος με έμφαση στα Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σύζευξη Ενεργειακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικά Ισχύος
Μέτρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος
6 Τσικαλάκης Αντώνιος Επίκουρος Καθηγητής Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Έξυπνα Κτίρια και Δίκτυα
Υβριδικά Συστήματα & Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας
Μέτρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος
7 Κατσίγιαννης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής Βελτιστοποίηση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ενεργειακή Οικονομία
8 Κατσαπρακάκης Δημήτριος Καθηγητής Ήπιες μορφές ενέργειας – εξοικονόμηση ενέργειας – αποταμίευση ενέργειας Μηχανολόγων Μηχανικών Υβριδικά Συστήματα & Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας
9 Σακκάς Νικόλαος Καθηγητής Μηχανολογικές εφαρμογές περιβαλλοντικών τεχνολογιών Μηχανολόγων Μηχανικών Ενεργειακή διαχείριση και Εξοικονόμηση σε κτίρια
10 Κονταξάκης  Κωσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογίες αιολικών συστημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών Αιολικά Συστήματα