Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποδομές του ΕΛΜΕΠΑ για το Δ.Π.Μ.Σ.

Υποδομές και υπηρεσίες που διαθέτει το Ίδρυμα στην ακαδημαϊκή μονάδα για το ΔΠΜΣ

1.   Ανθρώπινο Δυναμικό

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το προσωπικό του Προγράμματος περιλάμβανε δέκα (10) υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ, και ένα (1) μέλος διοικητικού προσωπικού.

Η Γραμματεία του Προγράμματος είναι αρμόδια για τη υποστήριξη των μαθημάτων και των λοιπών διοικητικών δραστηριοτήτων του. Στελεχώνεται από ένα (1) διοικητικό υπάλληλο, και είναι πλήρως μηχανοργανωμένη ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη για φυσική παρουσία των φοιτητών στο χώρο της.

2.   Μαθησιακές Υποδομές

Το Πρόγραμμα στεγάζεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο Κρήτης και διαθέτει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υποδομές για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών του. Παράλληλα προσπαθεί να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης σε μια συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του. Το Πρόγραμμα διαθέτει μια αποκλειστική αίθουσα διδασκαλίας 30 θέσεων συνολικά, και ακόμα μία αίθουσα σε κοινή χρήση με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ, με τα οποία αξιοποιεί από κοινού επίσης, 4 εργαστηριακούς χώρους εξοπλισμένους με υπολογιστές ειδικής και γενικής χρήσεως για την εκπαίδευση και ελεύθερη χρήση των φοιτητών του σε σχετικά μαθήματα.

 

3.   Υποδομές Ηλεκτρονικής Πρόσβασης σε Υπηρεσίες του Ιδρύματος

Τα ακαδημαϊκά μέλη του Προγράμματος, όντας μέλη του ΕΛΜΕΠΑ έχουν πρόσβαση και σε σειρά άλλων υποστηρικτικών υποδομών οι οποίες παρέχουν αδιάλειπτη ηλεκτρονική πρόσβαση σε υπηρεσίες του Ιδρύματος, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι ακόλουθες:

 Όλες οι αιτήσεις και η παροχή υπηρεσιών του υποστηρίζονται ηλεκτρονικά γίνεται μέσω διαδικτύου.

4.   Άλλες Παρεχόμενες Υπηρεσίες Υποστήριξης

 Οι φοιτητές του Προγράμματος, όντας μέλη του ΕΛΜΕΠΑ έχουν ακόμα πρόσβαση και σε σειρά άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης οι οποίες είναι διαθέσιμες σε επίπεδο Ιδρύματος.

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης: https://lib.hmu.gr Λειτουργεί στο ΕΛΜΕΠΑ με αποστολή την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των αντίστοιχων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του. Διαθέτει πλούσια και πλήρως αυτοματοποιημένη έντυπη και ψηφιακή συλλογή, οργανωμένη σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. Είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη λειτουργία της, να χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες υπηρεσίες πληροφόρησης καθώς και να περιηγηθούν ελεύθερα στις συλλογές της. Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και η έκδοση κάρτας μέλους είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων : https://iro.hmu.gr Δραστηριοποιείται στον τομέα των διεθνών σχέσεων για την προβολή του Ιδρύματος στο εξωτερικό και συντονίζει όλες τις συνεργασίες με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Επιχειρήσεις, στα πλαίσια Διεθνών και κυρίως Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μέσω του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/ Erasmus (Lifelong Learning Programm/ LLP) συντονίζει την κινητικότητα των φοιτητών, ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Κοινότητας, μέσα από την ενίσχυση των ανταλλαγών και της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης.

Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίαςhttps://career.hmu.gr Λειτουργεί ως υποστηρικτικός μηχανισμός φοιτητών και πτυχιούχων για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και ταυτόχρονα ως δίαυλος επικοινωνίας της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με άλλους φορείς εκπαίδευσης κατάρτισης και –κυρίως- απασχόλησης.

Συνήγορος Του Φοιτητή: https://synigoros-edu.hmu.gr/ διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος για κάθε ζήτημα που αφορά την τήρηση της νομιμότητας σε θέματα φοιτητικά, και της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος, πλην αυτών που αφορούν τις εξετάσεις και τη βαθμολογία.

Επιτροπή Δεοντολογίας: Διασφαλίζει την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας εκ μέρους όλων των μελών του Ιδρύματος και διαπιστώνει παραβάσεις των κανόνων δεοντολογίας. Η Επιτροπή εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από έγγραφη αναφορά – καταγγελία φοιτητών, μελών Δ.Ε.Π., μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ερευνητών, επισκεπτών διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού σε θέματα της αρμοδιότητάς της, προκειμένου να διαπιστώσει την παράβαση των κανόνων δεοντολογίας ή διερευνά σχετικά περιστατικά ύστερα από εντολή του Πρύτανη. Αν διαπιστωθεί παράβαση των κανόνων δεοντολογίας ή κατά τη διερεύνηση διαπιστωθεί τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, αποστέλλει το σχετικό πόρισμα στον Πρύτανη, προκειμένου αυτός να αξιολογήσει το περιστατικό και να διενεργήσει τα νόμιμα.

 Επιτροπή Δεοντολογίας της Έρευνας: Η Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο ίδρυμα και στους ερευνητικούς φορείς. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η Επιτροπή ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Επιτροπή Ισότητας Φύλων: Συμβουλευτικό όργανο του Ιδρύματος και των οργάνων διοίκησής του με αποστολή την προώθηση της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση το φύλο, την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την κατάσταση υγείας/αναπηρίας, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες και δραστηριότητες της ακαδημαϊκής ζωής.

Προστασία Προσωπικών δεδομένων: Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679, καθώς και το εθνικό νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζεται είτε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας είτε ως Εκτελών την Επεξεργασία, έχει ορίσει την εταιρεία ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕ με συγκεκριμένο υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ιδρύματος με το οποίο όλοι μπορούν επικοινωνήσουν για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων (dpo@hmu.gr).

Ιατρείο του Ιδρύματος: παρέχει πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα και περίθαλψη στους φοιτητές και το προσωπικό του. Επίσης, το εξειδικευμένο προσωπικό του μπορεί να παράσχει πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης στον χώρο του Ιδρύματος στο ωράριο λειτουργίας του.

Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης: Υπηρεσία στην διάθεση όλων των μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας, με σκοπό την βοήθεια, για μια ομαλότερη και αποτελεσματικότερη προσαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία όταν η τελευταία δυσχεραίνεται είτε εξ’ αιτίας προσωπικών δυσκολιών, είτε εξ’ αιτίας των ιδιαίτερων στρεσογόνων συνθηκών που η ίδια επιβάλλει.