Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σκοπός Προγράμματος-Σύντομη περιγραφή

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ενεργειακά Συστήματα», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας, του Κανονισμού Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ, και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου. Η τελευταία αναμόρφωση-επανίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα έγινε στα πλαίσια της επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ενεργειακά Συστήματα» μεταξύ του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εις αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 3671/Φ120 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ2094/B/08-06-2018) που αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα» μεταξύ των τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις βάσει του Ν. 4485/2017  Φ.Ε.Κ.  Α΄  114/04.08.2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Αντικείμενο – Σκοπός – Αποστολή

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα» έχει ως αντικείμενο, την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέματα αιχμής των σύγχρονων ενεργειακών τεχνολογιών, οι οποίες σχετίζονται τόσο με την παραγωγή, μεταφορά και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και των αντικειμένων που άπτονται των ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών. Το επίπεδο των γνώσεων που παρέχονται από το Δ.Π.Μ.Σ δίνει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο.
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων και μηχανικών, με υψηλού επιπέδου γνώσεις, ώστε να αποτελέσουν στελέχη να εισαγάγουν καινοτομία στην οργάνωση και την παραγωγική διαδικασία συμβάλλοντας στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Οι απόφοιτοι θα είναι επίσης επαρκώς προετοιμασμένοι προκειμένου να συνεχίσουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα» οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:
1. Να κατανοούν την δομή, τεχνολογία και λειτουργία των συστημάτων παραγωγής από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές,
2. Να μελετούν και να σχεδιάζουν ενεργειακά συστήματα βασιζόμενα σε πηγές Α.Π.Ε.,
3. Να κατανοούν την δομή, τεχνολογία και λειτουργία των συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των τεχνολογιών διασύνδεσης διεσπαρμένης παραγωγής και
4. Να κατανοούν την φιλοσοφία της βέλτιστης ενεργειακής διαχείρισης συστημάτων και εγκαταστάσεων με σκοπό την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση της ενέργειας.
Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. αποκτούν προσόντα για τη μετέπειτα επαγγελματική ή ακαδημαϊκή τους πορεία στο αντικείμενο των ενεργειακών συστημάτων, αφού θα διαθέτουν πολύ εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο εργασίας, θα διαθέτουν κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσης, θα κατέχουν εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων ενώ θα μπορούν να διαχειρίζονται και να μετασχηματίζουν περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις.