Δ.Π.Μ.Σ Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υβριδικά Συστήματα & Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας (Hybrid & Energy Storage Technologies)

Διδακτικές Μονάδες: 9

Εξάμηνο: 2ο

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Σκοπός Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η επισκόπηση, διερεύνηση και η αξιολόγηση των σύγχρονων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας (ηλεκτρικής & θερμικής), καθώς το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο αποτελεί κρίσιμη παράμετρο βελτιστοποίησης των αντίστοιχων ροών ισχύος και ουσιαστικό παράγοντα ενίσχυσης της περαιτέρω διείσδυσης ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

  1. Δρ. Δημήτρης Κατσαπρακάκης, Καθηγητής
  2. Δρ. Αντώνιος Τσικαλάκης, Επίκουρος Καθηγητής
  3. Δρ. Νικόλαος Σακκάς, Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

  • Εκτίμηση ροής ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας
  • Επισκόπηση υφιστάμενων τεχνολογιών αποθήκευσης
  • Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
  • Μονάδες αντλησιοταμίευσης
  • Τεχνολογία υδρογόνου
  • Βιομηχανικές και λοιπές εφαρμογές