Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υβριδικά Συστήματα & Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας (Hybrid & Energy Storage Technologies)

Διδακτικές Μονάδες: 10

Εξάμηνο: 2ο

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Σκοπός Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η επισκόπηση, διερεύνηση και η αξιολόγηση των σύγχρονων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας (ηλεκτρικής & θερμικής), καθώς το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο αποτελεί κρίσιμη παράμετρο βελτιστοποίησης των αντίστοιχων ροών ισχύος και ουσιαστικό παράγοντα ενίσχυσης της περαιτέρω διείσδυσης ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής μετά την επιτυχή εξέταση του στο μάθημα θα μπορεί να είναι σε θέση να :

 • Διαστασιολογεί Υβριδικούς σταθμούς με αντλησιοταμμίευση
 • Διαστασιολογεί μικρό αυτόνομο σύστημα με μπαταρίες
 • Να κατανοεί τις πιθανές χρήσεις των αποθηκευτικών διατάξεων στα σύγχρονα ενεργειακά συστήματα
 • Να ταιριάζει τις παραμέτρους αποθηκευτικών διατάξεων με μπαταρίες με τα απαραίτητα παρελκόμενα συστήματα προστασίας και μετατροπής προς το εναλλασσόμενο ρεύμα.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

 1. Δρ. Δημήτρης Κατσαπρακάκης, Καθηγητής
 2. Δρ. Αντώνιος Τσικαλάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

 • Σημασία Eνεργειακής αποθήκευσης για τα ενεργειακά δίκτυα
 • Αντλιοσιοταμμίευση και διαστασιολόγηση Υβριδικών σταθμών
 • Primary Batteries
 • Μπαταρίες και τεχνολογίες αυτών
 • Ρυθμιστές φόρτισης και λοιπές διατάξεις συνδυαζόμενες με μπαταρίες
 • Το πρότυπο IEEE για τα αυτόνομα δίκτυα με Φ/Β και μπαταρίες
 • Flywheels & Υπερπυκνωτές
 • Τεχνολογίες Υδρογόνου
 • Λοιπές τεχνολογίες αποθήκευσης