Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Θεμελίωση της βιωσιμότητας του Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Οι εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας είναι ταχύτατες. Τα ηλεκτρικά δίκτυα γίνονται ολοένα και πιο έξυπνα ενώ αυξάνονται οι απαιτήσεις για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αξιοποίησης της τοπικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επομένως η ζήτηση καταρτισμένων Μηχανικών στα Ενεργειακά Συστήματα με δεξιότητες επιπέδου 7 είναι αναμφίβολα σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη της Χώρας. Τα παραπάνω καταγράφονται ως τάσεις σε πλήθος μελέτες. Η πρόσφατη, της εταιρείας Careers in Progress, αναφέρει μεταξύ των άλλων για επικείμενο κύμα επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες για ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, σε ηλεκτρικά οχήματα στα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, κατατάσσει δε στα επαγγέλματα με μεγαλύτερη ζήτηση διεθνώς τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση των ενεργειακών συστημάτων (από “Future of Jobs Survey”, WEF, 2020).
Τα συνεργαζόμενα τμήματα έχουν τη δυνατότητα, τόσο σε μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή την επάρκεια να προσφέρουν όλα τα εχέγγυα για την εύρυθμη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα.
Στο Παράρτημα Μ6.3, υπάρχει μια μελέτη βιωσιμότητας για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα.

Φορείς και Ομάδες που συνέβαλαν στο σχεδιασμό του Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα
Εκτός από τις μελέτες σχετικά με την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς, στο σχεδιασμό του Δ.Π.Μ.Σ. και τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων υπήρξε αλληλεπίδραση με τους παρακάτω φορείς:
• ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
• Περιφέρεια Κρήτης
• Επιμελητήριο Ηρακλείου
• Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου
• ΤΕΕ/ΤΑΚ
Οι φορείς αυτοί εξέφρασαν την πεποίθηση ότι οι εξελίξεις γύρω από την Ενεργειακή Μετάβαση, τις ΑΠΕ, τις τεχνολογίες εξοικονόμησης και αποθήκευσης ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση, το διαδίκτυο των Αντικειμένων, κ.ά., θα οδηγήσουν σε αύξηση της ζήτησης για Μηχανικούς Ενεργειακών Συστημάτων.

Οργάνωση μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα
Το Δ.Π.Μ.Σ. στα «Ενεργειακά Συστήματα» έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης ή έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές θα παρακολουθούν επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα, που περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων και εργαστήρια, φροντιστήρια, συζητήσεις, ασκήσεις ή εργασίες όπου αυτό απαιτείται, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται είτε για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας είτε για την παρακολούθηση επιπλέον τριών (3) μαθημάτων.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει τις πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS), ενώ συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) Π.Μ ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα, όπως και η διπλωματική εργασία θα βαθμολογούνται στην κλίμακα 0-10 με διαβαθμίσεις του 0.5. Για να θεωρηθεί επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με έξι (6,0).
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απονέμεται μετά την συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.

α/α Τίτλος μαθήματος ECTS Τύπος
1ο Εξάμηνο
1 Ενεργειακή Οικονομία 7,5 Υποχρεωτικά
2 Αιολικά Συστήματα 7,5
3 Φ/Β και Ηλιακά Συστήματα 7,5
4 Ενεργειακή διαχείριση και εξοικονόμηση σε κτίρια 7,5
Σύνολο εξαμήνου 30  
2ο Εξάμηνο
1 Ηλεκτρικά Δίκτυα και Διασύνδεση Πηγών Διεσπαρμένης Παραγωγής 10 Υποχρεωτικά
2 Υβριδικά Συστήματα & Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας 10
3 Σύζευξη Ενεργειακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικά Ισχύος 10
Σύνολο εξαμήνου 30  
3ο εξάμηνο
1 Έξυπνα Κτίρια και Δίκτυα 10 Επιλογή των τριών μαθημάτων ή εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής
2 Προσομοίωση Ενεργειακών Κυκλωμάτων 10
3 Μέτρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος 10
4 Συγγραφή-Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας 30
Σύνολο εξαμήνου 30  
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Δ.Π.Μ.Σ. 90