Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εργαστήρια συνεργαζομένων Τμημάτων

Η μελέτη βιωσιμότητας του Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα, αναδεικνύει την επάρκεια των εργαστηριακών υποδομών των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων, που χρησιμοποιούνται στο Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα. Τα δύο θεσμοθετημένα εργαστήρια που χρησιμοποιούνται είναι τα:

  • Εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και
  • Εργαστήριο Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Η πρόοδος που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της προμήθειας και εγκατάστασης νέου εξοπλισμού και εργαστηριακών διατάξεων από τα δύο συμμετέχοντα τμήματα μέσω χρηματοδότησης διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων είναι τεράστια. Ο εξοπλισμός αυτός που έχει αποκτηθεί έχει καταστήσει τα συνεργαζόμενα τμήματα, πλήρως αυτοδύναμα, ενώ αναμένεται και περαιτέρω βελτίωσή τους, με νέες χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί και άλλων που είναι υπό αξιολόγηση. Στο Παράρτημα Μ6.3 φαίνεται ενδεικτικά ο εξοπλισμός αυτός. Τα συνεργαζόμενα τμήματα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των οργάνων αυτών, με διάθεση των αναγκαίων γι’ αυτά πιστώσεων αλλά και την αναγκαία τους συντήρηση, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Πέραν των δύο αυτών εργαστηρίων οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. έχουν πρόσβαση και καλούνται να εκπονήσουν εργασίες και να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα σε όλα τα Εργαστήρια των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων που φαίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο;

Μ6.4 Αξιολόγηση επάρκειας των ανθρώπινων και υλικών πόρων