Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οργάνωση-Διοίκηση

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4957/2022, τα όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.διαμορφώνονται ως ακολούθως:

β) Για τα Π.Μ.Σ. που οργανώνονται από δύο ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. :

1. Η Σύγκλητος, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 82,

2. Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.), η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής, η διάρκεια και η εκπροσώπηση κάθε Τμήματος στην Επιτροπή καθορίζονται στο Πρωτόκολλο συνεργασίας των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Εάν ένα Π.Μ.Σ. συνδιοργανώνεται από περισσότερους φορείς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 80 δύναται να συμμετέχει στην Επιτροπή ένας εκπρόσωπος από κάθε άλλο συνεργαζόμενο φορέα του Π.Μ.Σ., ο οποίος αναλαμβάνει διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. και θα πρέπει να έχει μία από τις ιδιότητες των περιπτώσεων α) έως ζ) της παρ. 1 του άρθρου 83.

3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, είναι ένα (1) από τα μέλη της, προέρχεται κατά προτεραιότητα από τη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 4 του άρθρου 82. Η θητεία του Διευθυντή είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό.

4.Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τέσσερα μέλη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, που ορίζονται με απόφασή της, και ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 3 του άρθρου 82. Εάν δεν υφίσταται Συντονιστική Επιτροπή, οι αρμοδιότητές της ασκούνται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, η οποία έχει και τη γενική αρμοδιότητα σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 και την παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 4957/2022.

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών καθώς και η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα αποτελούνται από τα παρακάτω μέλη:

  1. Καραπιδάκη Εμμανουήλ, καθηγητή τμ. ΗΜΜΥ
  2. Κατσαπρακάκη Δημήτριο, καθηγητή τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
  3. Κονταξάκη Κωνσταντίνο, επικ. καθηγητή τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
  4. Μαυροματάκη Φώτη, καθηγητή τμ. ΗΜΜΥ
  5. Σιδεράκη Κυριάκο, αναπ. καθηγητή τμ. ΗΜΜΥ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών έχει εκλέξει σαν Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. τον επικ. καθηγητή τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Κονταξάκη Κωνσταντίνο (condax@hmu.gr).

Η Γραμματειακή υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα έχει αναληφθεί από το επισπεύδον Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και ειδικότερα την κα Γεωργία Ζερβάκη, Προϊστάμενη της Γραμματείας του ΗΜΜΥ (secrmsc-es@hmu.gr).