Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έξυπνα Κτίρια και Δίκτυα (Smart Building & Grids)

Διδακτικές Μονάδες: 10

Εξάμηνο: 3ο

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Σκοπός Μαθήματος

Ο μεταπτυχιακός Φοιτητής μετά την επιτυχή εξέταση του στο μάθημα θα μπορεί να είναι σε θέση να :

 • Κατανοεί την ανάγκη μετάβασης σε έξυπνα κτίρια και δίκτυα
 • Κατανοεί τις ελεγχόμενες μεταβλητές (συστήματα και εξοπλισμό) κυρίως σχετιζόμενες με Ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.
 • Κατανοεί τις συνιστώσες που απαιτούνται για τον έλεγχο έξυπνων κτιρίων συνδυάζοντας γνώσεις πληροφορικής, ηλεκτρονικής και αυτομάτου ελέγχου.
 • Κατανοεί τη δομή των Δικτύων δ9ινομής και τις δυνατότητες περαιτέρω οργάνωσής τους.
 • Είναι ικανός να μεταφέρει σύγχρονη τεχνογνωσία στους συναδέλφους του μελετώντας και παρουσιάζοντας άρθρα
 • Σε περιορισμένο χρόνο μπορεί να προτείνει λύσεις που άπτονται των εφαρμογών έξυπνων κτιρίων και δικτύων
 • Σε μικρές ομάδες μπορεί να εφαρμόσει τη γνώση που έχει αποκτήσει και με βάση τα ενδιαφέροντάς του να εκπονήσει τμήμα μελέτης έξυπνου κτιρίου.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

 1. Δρ Αντώνης Τσικαλάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

 • Σημασία Αυτοματισμών Βάσει του ΚΕΝΑΚ: Αυτή η γνώση συμβάλλει να κατανοήσουν οι φοιτητές τη συνεισφορά των τεχνικών που θα διδαχθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας
 • Ορισμοί, Συνιστώσες και Γενική Αρχιτεκτονική BMS: Αυτή η διδακτική ενότητα συμβάλλει στην κατανόηση της γενικής αρχιτεκτονικής (κεντρικής και αποκεντρωμένης) των συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων
 • Υλικό-Αισθητήρες και Ενεργοποιητές: Αυτή η ενότητα συμβάλλει στην κατανόηση του υλικού πεδίου που χρησιμοποιείται σε έξυπνα κτίρια
 • Πρωτόκολλα και Τοπολογίες Επικοινωνιών: Η επίτευξη της ευφυίας ενός κτιρίου γίνεται με τη βοήθεια συστημάτων επικοινωνιών και υπολογιστών. Επομένως απαιτείται η κατανόηση των περιορισμών στην εφαρμογή και ιδίως της κατανόησης του τρόπου επικοινωνίας.
 • Ελεγκτές Σε συστήματα BMS: Παρουσιάζονται οι δυνατότητες τοπικών και Κεντρικών Ελεγκτών για έξυπνα κτίρια
 • Περισσότερο προηγμένες τεχνικές ελέγχου: Εισαγωγή στις έννοιες της ανάδρασης, των Νευρωνικών δικτύων και των ασαφών συστημάτων
 • Δομές Οργάνωσης Δικτύων διανομής ώστε να μετατραπούν σε έξυπνα δίκτυα (Smart Grids): Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι δομές οργάνωσης των Δικτύων Διανομής ώστε αυτά να μετατρέπονται σε έξυπνα δίκτυα με διεσπαρμένη παραγωγή. Παρουσιάζονται οι διαφορές μεταξύ μικροδικτύων , ιδεατών εργοστασίων παραγωγής και απλής διεσπαρμένης παραγωγής. Αναφορά σε περιορισμούς και δυνατότητες.
 • Ευφυή Δίκτυα και Συνεργασία με Έξυπνα Κτίρια: Η μεγιστοποίηση του οφέλους από την ανάπτυξη έξυπνων κτιρίων και δικτύων προκύπτει από τη συνεργασία μεταξύ τους. Σε αυτό σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η έξυπνη μέτρηση που παρουσιάζεται στους φοιτητές.