Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενεργειακή Οικονομία(Energy Systems Management)

Τύπος Μαθήματος: Θεωρία (4 ώρες)

Διδακτικές Μονάδες: 7,5

Εξάμηνο: 1ο

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα «Ενεργειακή Οικονομία» στοχεύει να δώσει στους φοιτητές τις γνώσεις αιχμής πάνω στο ζήτημα της διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων, με έμφαση στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Το μάθημα καλύπτει θεωρητικά και πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τις λειτουργίες των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, των συμβατικών και ανανεώσιμων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των τεχνολογιών αποθήκευσης, της πρόβλεψης ηλεκτρικού φορτίου και αιολικού/ηλιακού δυναμικού, καθώς και της αξιοπιστίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις που σχετίζονται με την οικονομική αποτίμηση ενεργειακών επενδύσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τις βασικές έννοιες και κατηγορίες των ενεργειακών συστημάτων
 • Κατανοεί τις βασικές αρχές λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αναγνωρίζει τις αρχές αξιόπιστης λειτουργίας των σύγχρονων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την επίδραση των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης
 • Αξιολογεί οικονομικά μια ενεργειακή επένδυση

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

 1. Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης, Καθηγητής
 2. Δρ Ιωάννης Κατσίγιαννης, Επίκουρος Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

 • ·     Εισαγωγή στα ενεργειακά συστήματα και τις πηγές ενέργειας
 • Αυτόνομα και διασυνδεδεμένα συστήματα
 • Λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
 • Καμπύλες φορτίου και μεθοδολογίες πρόβλεψης
 • Συμβατικές μονάδες παραγωγής, οικονομική κατανομή φορτίου και ένταξη μονάδων
 • Ανάλυση αξιοπιστίας συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα
 • Οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων