Δ.Π.Μ.Σ Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ηλεκτρικά Δίκτυα και Διασύνδεση Πηγών Διεσπαρμένης Παραγωγής (Dispersed Generation Grids)

Διδακτικές Μονάδες: 9

Εξάμηνο: 2ο

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων υψηλής τάσης που συναντώνται σε εγκαταστάσεις κατανάλωσης ή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με έμφαση σε εγκαταστάσεις Α.Π.Ε.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

 1. Δρ Κυριάκος Σιδεράκης, Επίκουρος Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

 • Βασικές τεχνολογίες διανεμημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Διασύνδεση μονάδων διανεμημένης παραγωγής στο δίκτυο διανομής
 • Εναλλακτικές δυνατότητες διασύνδεσης στο δίκτυο
 • Τεχνικοί περιορισμοί και προϋποθέσεις
 • Μεθοδολογίες ανάλυσης
 • Οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων διανεμημένης παραγωγής
 • Επίδραση της διανεμημένης παραγωγής στον σχεδιασμό και τη λειτουργία δικτύων διανομής – Ενεργά δίκτυα διανομής – Αυτόνομα συστήματα – Μικροδίκτυα.

Υβριδικά Συστήματα & Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας (Hybrid & Energy Storage Technologies) 

Διδακτικές Μονάδες: 9

Εξάμηνο: 2ο

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Σκοπός Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η επισκόπηση, διερεύνηση και η αξιολόγηση των σύγχρονων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας (ηλεκτρικής & θερμικής), καθώς το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο αποτελεί κρίσιμη παράμετρο βελτιστοποίησης των αντίστοιχων ροών ισχύος και ουσιαστικό παράγοντα ενίσχυσης της περαιτέρω διείσδυσης ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

 1. Δρ Δημήτρης Κατσαπρακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  2. Δρ Αντώνιος Τσικαλάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

 • Εκτίμηση ροής ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας
 • Επισκόπηση υφιστάμενων τεχνολογιών αποθήκευσης
 • Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
 • Μονάδες αντλησιοταμίευσης
 • Τεχνολογία υδρογόνου
 • Βιομηχανικές και λοιπές εφαρμογές