Δ.Π.Μ.Σ Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ηλεκτρικά Δίκτυα και Διασύνδεση Πηγών Διεσπαρμένης Παραγωγής (Dispersed Generation Grids)

Διδακτικές Μονάδες: 9

Εξάμηνο: 2ο

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων υψηλής τάσης που συναντώνται σε εγκαταστάσεις κατανάλωσης ή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με έμφαση σε εγκαταστάσεις Α.Π.Ε.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

  1. Δρ Κυριάκος Σιδεράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  2. Δρ. Εμμανουήλ Μαγειρόπουλος, Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

  • Βασικές τεχνολογίες διανεμημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Διασύνδεση μονάδων διανεμημένης παραγωγής στο δίκτυο διανομής
  • Εναλλακτικές δυνατότητες διασύνδεσης στο δίκτυο
  • Τεχνικοί περιορισμοί και προϋποθέσεις
  • Μεθοδολογίες ανάλυσης
  • Οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων διανεμημένης παραγωγής
  • Επίδραση της διανεμημένης παραγωγής στον σχεδιασμό και τη λειτουργία δικτύων διανομής – Ενεργά δίκτυα διανομής – Αυτόνομα συστήματα – Μικροδίκτυα.