Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ηλεκτρικά Δίκτυα και Διασύνδεση Πηγών Διεσπαρμένης Παραγωγής (Dispersed Generation Grids)

Διδακτικές Μονάδες: 10

Εξάμηνο: 2ο

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Σκοπός Μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος «Ηλεκτρικά Δίκτυα και Διασύνδεση Πηγών Διεσπαρμένης Παραγωγής» είναι να εισάγει τους φοιτητές στην λειτουργία των δικτύων διανομής και στις βασικές αρχές που τα διέπουν, με αναφορά στην σύνδεση πηγών διεσπαρμένης. Η διερεύνηση των προϋποθέσεων λειτουργίας και των σχετικών τεχνικών περιορισμών σύνδεσης πηγών ΑΠΕ και γενικότερα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αναδεικνύουν τις βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει ένας ενεργειακός μηχανικός για την νέα φιλοσοφία λειτουργίας των δικτύων διανομής, όπως αυτή πλέον διαμορφώνεται.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

  1. Δρ Κυριάκος Σιδεράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

  • Εισαγωγή στις πηγές διεσπαρμένης παραγωγής (βασικές τεχνολογίες με έμφαση στην διεπαφή με το ηλεκτρικό δίκτυο)
  • Τα ελληνικά Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής – Ρόλος των Διαχειριστών και Νομοθεσία
  • Ελληνικό Δίκτυο Διανομής – χαρακτηριστικά και εξοπλισμός
  • Κώδικας λειτουργίας του Ελληνικού Δικτύου Διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
  • Βασική αρχές, δομή και λειτουργία δικτύων διανομής
  • Νομοθεσία και προϋποθέσεις σύνδεσης στο δίκτυο διανομής
  • Δυνατότητα ένταξης στο δίκτυο και σχετικοί περιορισμοί
  • Προβλήματα και προκλήσεις από την λειτουργία της διανεμημένης παραγωγής στα δίκτυα διανομής (ρύθμιση τάσης, στάθμη σφάλματος, προστασία κλπ)
  • Επίδραση της διανεμημένης παραγωγής στον σχεδιασμό και τη λειτουργία δικτύων διανομής.