Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πολιτική Ποιότητας του Δ.Π.Μ.Σ.

  Πολιτική ποιότητας του Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα», των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη διασφάλισης και διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού του έργου, καθώς και της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του, υιοθετώντας προδιαγραφές της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), διεθνείς πρακτικές και εφαρμόζοντας πολιτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθιερώνει και εφαρμόζει Πολιτική Ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες του. Η Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος, περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις και μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου εντός του οποίου οφείλουν να ολοκληρώνονται οι ακαδημαϊκές και διοικητικές λειτουργίες του. Οι δράσεις  και διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας, εναρμονίζονται με την Πολιτική Ποιότητας και το εγχειρίδιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος, θέτοντας το πλαίσιο προκειμένου το Πρόγραμμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες του Ιδρύματος από τις Ακαδημαϊκές μονάδες, μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση και αυτοβελτίωσή του. Επιπλέον, η Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος εναρμονίζεται πλήρως με το Πλαίσιο Κανόνων Ηθικής και Δεοντολογίας του Ιδρύματος και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΕΛΜΕΠΑ.

Οι στόχοι της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος επιμερίζονται στους άξονες: Α) Εκπαίδευση, Β) Φροντίδα για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων μας, Γ) Διεθνοποίηση του Τμήματος, Δ) Σύνδεση του Τμήματος με την κοινωνία, Ε) Βελτίωση Υποδομών, ΣΤ) Ανθρώπινοι πόροι και Υπηρεσίες.

Ειδικότερα, η υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας του Προγράμματος προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
 • τη φοιτητοκεντρική μάθηση και τη διδασκαλία, την έρευνα και την καινοτομία,
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
 • την παρακολούθηση της προόδου των σπουδαστών μέσω του θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου,
 • την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων για τη λειτουργία του Προγράμματος,
 • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας,
 • τους τρόπους  σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
 • τη διασύνδεσή του Προγράμματος με την κοινωνία και την αγορά εργασίας,
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών προς τους φοιτητές διοικητικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών του,
 • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο του ΕΣΔΠ με τη συνεργασία της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α) του Τμήματος και της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος.

Όσον αφορά στο τελευταίο, η Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος υποστηρίζει την αξιολόγηση, καταγραφή και συστηματική αποτίμηση του έργου του. Η ΟΜ.Ε.Α του επισπεύδοντος Τμήματος, σε συμφωνία με την Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος,  συνδράμει: α) τις διαδικασίες Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης, καθώς και πιστοποίησης, του προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘ.Α.Α.Ε. β) τη σύνταξη της  Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης για το Πρόγραμμα, γ) την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που αφορούν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του επιστημονικού έργου του Προγράμματος και συνεισφέρουν στη βελτίωση και στη στοχοθεσία του Προγράμματος για τα επόμενα έτη.

Η συλλογή των παραπάνω στοιχείων πραγματοποιείται με την υλικοτεχνική υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του ιδρύματος. Συγκεκριμένα, μέσω του Ο.Π.Σ., υλοποιούνται στο Πρόγραμμα οι εξής δράσεις διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας:

 1. Καταγραφή και παρακολούθηση της πορείας της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης του εντύπου «Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος» από τους διδάσκοντες σε όλα τα μαθήματα που προσφέρονται στο Τμήμα.
 2. Καταγραφή και παρακολούθηση ετησίως του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού του Προγράμματος, μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης του Απογραφικού Δελτίου Διδάσκοντος.
 3. Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους φοιτητές. Η διαδικασία υλοποιείται μετά την παρέλευση της 8ης εβδομάδας με την on line συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους φοιτητές, σε κάθε μάθημα το οποίο έχουν δηλώσει το τρέχον εξάμηνο.
 4. Αξιολόγηση της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Προγράμματος (γραμματειακή υποστήριξη, διασύνδεση με την αγορά εργασίας, κλπ.) και του Ιδρύματος (φοιτητική μέριμνα, βιβλιοθήκη κλπ.), από τους τελειόφοιτους φοιτητές πριν  τη  λήψη  πτυχίου.

Η Πολιτική Ποιότητας του Δ.Π.Μ.Σ. εγκρίνεται από τη Συνέλευση των δύο Τμημάτων και δημοσιοποιείται στον ιστότοπο του Δ.Π.Μ.Σ. Επιπλέον, η Πολιτική Ποιότητας επικοινωνείται μέσω της ενημέρωσης των φοιτητών, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει το πρόγραμμα,  μέσω των επαφών με φορείς της αγοράς καθώς και μέσω εκδηλώσεων, ημερίδων ή άλλων δράσεων που οργανώνονται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα και το Δ.Π.Μ.Σ. Η  Πολιτική επανεξετάζεται/τροποποιείται με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών. Η εφαρμογή, παρακολούθηση και αναθεώρησή της, γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος. Για την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας χρησιμοποιούνται τα πληροφοριακά συστήματα που λειτουργούν με την ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και συγκεκριμένα, το Πληροφοριακό Σύστημα Αποτίμησης της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας.

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Δ.Π.Μ.Σ. έχει την ευθύνη παρακολούθησης και διαμόρφωσης του προγράμματος ώστε να είναι πάντοτε προσαρμοσμένο στις τρέχουσες συνθήκες ενώ συνεργάζεται με την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος ΗΜΜΥ που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης με τελικό σκοπό την αναβάθμιση και τη διαρκή βελτίωσή του.