Δ.Π.Μ.Σ Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αιολικά Συστήματα (Wind Energy Systems)

Τύπος Μαθήματος: Μικτό (3 Θεωρία, 1 Εργαστήριο)

Διδακτικές Μονάδες: 9

Εξάμηνο: 1ο

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ενδελεχής κατανόηση των χαρακτηριστικών του ανέμου και του αντίστοιχου ενεργειακού περιεχομένου του. Παράλληλα, στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανεμοκινητήρων, η ανάπτυξη των ανεμογεννητριών, ενώ διερευνώνται η χωροθέτηση και ο σχεδιασμός αιολικών πάρκων. Τέλος, η φοιτητής θα αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στο πεδίο της λειτουργίας και του αναγκαίου ελέγχου των εκάστοτε ανεμογεννητριών.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

  1. Δρ Κων/νος Κονταξάκης, Επίκουρος Καθηγητής

 

Περίγραμμα Θεωρίας

 

·         Χαρακτηριστικά του ανέμου – Μετρήσεις – Εκτίμηση του αιολικού δυναμικού

·         Αεροδυναμική των ανεμοκινητήρων

·         Ανάπτυξη ανεμογεννητριών & Γενικά χαρακτηριστικά

·         Μετρήσεις & Καμπύλη ισχύος

·         Χωροθέτηση & σχεδιασμός αιολικών πάρκων

·         Έλεγχος ισχύος ανεμογεννητριών

·         Λειτουργία σταθερών και μεταβλητών στροφών

·         Ποιότητα παραγόμενης ισχύος