Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διπλωματική Εργασία (Master Thesis)

Η Διπλωματική́ Εργασία (ΔΕ) έχει ως κύριο σκοπό́ να δώσει στον φοιτητή́ την ευκαιρία να εργαστεί́ με επιστημονικό́ τρόπο, αναλύοντας προβλήματα και συνθέτοντας λύσεις με βάση τόσο τις γενικές όσο και τις εξιδεικευμένες γνώσεις που απέκτησε κατά́ τη διάρκεια των σπουδών του. Ο μελλοντικός μηχανικός Ενεργειακών Συστημάτων πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει σοβαρά́ τεχνικά́ θέματα, να αναζητεί́ και να διαχειρίζεται επιστημονικές γνώσεις και πηγές και να παρουσιάζει την εργασία του γραπτά́ αλλά́ και προφορικά́ με τον καλύτερο τρόπο. Παράλληλα, η Διπλωματική́ εργασία προσφέρει μία ευκαιρία για εμβάθυνση σε ένα θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάθε φοιτητή́, το οποίο μπορεί́ να τον εισαγάγει στο αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής ή έρευνας και να αποτελέσει το πρώτο βήμα μίας αντίστοιχης επαγγελματικής ή ερευνητικής σταδιοδρομίας.

Δικαίωμα επίβλεψης Διπλωματικής εργασίας

Δικαίωμα επίβλεψης διπλωματικών εργασιών έχουν οι κατωτέρω διδάσκοντες υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων, ΗΜΜΥ και Μηχανολόγων Μηχανικών ή άλλων Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους, αν το Δ.Π.Μ.Σ έχει τέλη φοίτησης,

β)     ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ ή άλλου Α.Ε.Ι.,

γ)     συνεργαζόμενοι καθηγητές,

δ)     εντεταλμένοι διδάσκοντες,

ε)     επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές,

στ) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α` 258) ή λοιπών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δ.Π.Μ.Σ., που είναι η Επιτροπή Σπουδών, δύναται να ανατίθεται η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, που δεν έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Δ.Π.Μ.Σ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου ή του επιστημονικού έργου ή του αντικειμένου της διατριβής των εν λόγω μελών του τμήματος με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. Με την έγκριση της ανάθεσης της διπλωματικής εργασίας, η Ε.Σ. ορίζει Τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ ή Επιστημονικούς Συνεργάτες των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων για την αξιολόγησή της. Σε κάθε περίπτωση, στην Επιτροπή συμμετέχει τουλάχιστον ένα Μέλος ΔΕΠ.

 

Κανονιστικές διατάξεις

 • Oι φοιτητές μπορούν να αρχίσουν να ασχολούνται με τη διπλωματική εργασία τους (30 ECTS, ισοδύναμη με εργασία επιπέδου MSc), την οποία ολοκληρώνουν και υποστηρίζουν στο τέλος του 3ου εξαμήνου, ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής του διδακτικού προσωπικού.
 • Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται ατομικά από τον κάθε φοιτητή ή, αν το απαιτεί η φύση του θέματος και κατ’ εξαίρεση, από ομάδα το πολύ δύο (2) φοιτητών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι διακριτή η ατομική εργασία και συμβολή και των δύο φοιτητών, τόσο κατά την εκπόνηση, όσο και κατά την παρουσίαση της εργασίας.
 • Ο τυπικός χρόνος ολοκλήρωσης της διπλωματικής εργασίας είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παραταθεί κατά ένα εξάμηνο με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φοιτητή, ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο. Μετά το πέρας των τριών (3) εξαμήνων ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει εκ νέου αίτηση ανάληψης διπλωματικής εργασίας.
 • Οι φοιτητές με αίτησή τους προς την Επιτροπή Σπουδών (Ε.Σ.) να αιτηθούν το πολύ μία φορά την αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας ή και επιβλέποντος.
 • Προβλέπεται για τις διπλωματικές εργασίες η χρήση του ειδικού λογισμικού ανίχνευσης και αποτύπωσης του ποσοστού ταύτισης ακαδημαϊκών εργασιών με το περιεχόμενο άλλων πηγών από βάση δεδομένων του. Ο έλεγχος μέσω του ειδικού λογισμικού πρέπει να έχει προηγηθεί της εξέτασης της εργασίας. Με τον έλεγχο αυτό προκύπτει μία αναφορά αυθεντικότητας (Originality Report) στην οποία αναφέρεται το ποσοστό ταύτισης. Η τελική κρίση όσον αφορά στην αξιολόγηση της αναφοράς γίνεται από το διδάσκοντα. Σε περίπτωση που μέσω αυτής της διαδικασίας επαληθευθεί η αυθεντικότητα και η πρωτοτυπία της εργασίας, εγκρίνεται από τον επιβλέποντα η παρουσίασή της ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής.
 • Για την εξέταση της εργασίας ο επιβλέπων καθηγητής ενημερώνει τη Γραμματεία του Τμήματος και τα μέλη της επιτροπής εξέτασης. Ο φοιτητής έχει την ευθύνη της κατάθεσης αντιτύπου της διπλωματικής εργασίας, σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή για την επιτροπή εξέτασης. Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της προσέγγισης που ακολουθήθηκε και της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα καθώς και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην εκπόνηση της εργασίας φοιτητές, σε περίπτωση που είναι περισσότεροι του ενός. Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής κρίνουν και βαθμολογούν ανεξάρτητα κατά την εκτίμησή τους. Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής. Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος το πρακτικό εξέτασης με τη βαθμολογία των μελών.
 • Η τριμελής εξεταστική επιτροπή αξιολογεί τη διπλωματική εργασία στη βάση α) της επιμέλειας, δομής και αρτιότητας του κειμένου της, β) της ποσοτικής και ποιοτικής επίτευξης των στόχων της, γ) της ικανότητας σύνθεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών του φοιτητή και δ) της προφορικής παρουσίασης και των απαντήσεων του φοιτητή.
 • Η παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών δύναται να  πραγματοποιείται και με σύγχρονα εποπτικά εργαλεία π.χ. μέσω τηλεσυνεργασίας του eclass, αρκεί να δημοσιοποιείται ο σύνδεσμος παρουσίασης των εργασιών στο eclass ή και στον ιστότοπο των δύο συνεργαζομένων Τμημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια κατά τη διαδικασία εξέτασης της διπλωματικής εργασίας.
 • Εάν μια διπλωματική εργασία κριθεί ελλιπής αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή η παρουσίαση λαμβάνει χώρα σε ημερομηνία που υποδεικνύει η Τριμελής Επιτροπή, μετά από συνεννόηση με το φοιτητή, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία εξέτασης, όπως ορίζεται στις ανωτέρω παραγράφους.
 • Στην παρουσίαση της εργασίας δύναται να παρίστανται και άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (διδάσκοντες, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κλπ).
 • Όλες οι ολοκληρωμένες διπλωματικές εργασίες κατατίθενται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την Πολιτική Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
 • Στην περίπτωση κατά την οποία τα επιστημονικά αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία ως προς τους κατόχους των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό.
 • Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να εκπονήσουν, κατόπιν έγκρισης από τη Ε.Σ., διπλωματική εργασία και σε άλλα Τμήματα του Ιδρύματος ή άλλων Ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής, υπό τις προϋποθέσεις της συνάφειας του αντικειμένου της με την επιστήμη του Μηχανικού των Ενεργειακών Συστημάτων και της συμμετοχής στην τριμελή εξεταστική επιτροπή της δύο μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
 • Οι δαπάνες εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από δύο συνεργαζόμενα Τμήματα. Σε ειδικές περιπτώσεις, δύναται να χρηματοδοτηθεί η διπλωματική εργασία από άλλες πηγές ή από τον ΕΛΚΕ του Ιδρύματος ή και από τον ίδιο το φοιτητή με τη σύμφωνη γνώμη του ή πρότασή του
 • Ο φοιτητής πρέπει να συμμορφώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Ελληνικού́ Μεσογειακού́ Πανεπιστήμιου και την κειμένη νομοθεσία σε θέματα λογοκλοπής. Η λογοκλοπή́ ή η αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο εκάστοτε αντικείμενο επιστημονικής ενασχόλησης ή έρευνας αποτελεί́ πειθαρχικό́ παράπτωμα.