Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Φωτοβολταϊκά & Ηλιακά Συστήματα (Solar & PV Systems)

Διδακτικές Μονάδες: 7,5

Εξάμηνο: 1ο

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Σκοπός Μαθήματος

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τον φοιτητή των δυνατοτήτων που προσφέρει η ηλιακή ενέργεια με εφαρμογές σε διάφορους τομείς και η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για τη σχεδίαση και διαστασιολόγηση ηλιακών συστημάτων. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύεται, μελετάται και αξιολογείται η συμπεριφορά των ηλιοθερμικών συστημάτων (νερού, αέρα) και των επιμέρους συνιστωσών του.

Συγκεκριμένα,  ο φοιτητής/τρια θα είναι ικανός

·         να επεξεργάζεται στοιχεία του ηλιακού δυναμικού ενός τόπου

·         να πραγματοποιεί μετρήσεις ηλιακού δυναμικού

·         να χειρίζεται μοντέλα αναγωγής ηλιακής ακτινοβολίας

·         να χρησιμοποιεί ελεύθερο λογισμικό για βασικούς υπολογισμούς

·         να γνωρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή ισχύος

·         να διαστασιολογεί ένα αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο σύστημα

·         να επιλέγει κατάλληλης τεχνολογίας ΦΒ πλαίσια

·         να επιλέγει τα κατάλληλα στοιχεία ενός ΦΒ συστήματος

·         να γνωρίζει τις απαραίτητες ενέργειες  συντήρησης ενός ΦΒ συστήματος

·         να υπολογίζει την απόδοση υφιστάμενων ΦΒ συστημάτων.

 

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

 1. Δρ Φώτης Μαυροματάκης, Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Ηλιακή γεωμετρία (ισοδύναμη κίνηση Ήλιου, εποχές, ηλιακό μεσημέρι, γωνία πρόσπτωσης)
 • Ηλιακή ακτινοβολία, άμεση και διάχυτη συνιστώσα,
 • Υπολογισμός ακτινοβολίας σε κεκλιμένο επίπεδο, μέθοδοι μέτρησης
 • Αποθήκευση ενέργειας. ΦΒ στοιχεία και πλαίσια
 • Ηλιακό Δυναμικό
 • Φωτοβολταϊκό Δυναμικό
 • Διασυνδεδεμένα συστήματα
 • Αυτόνομα συστήματα
 • Τεχνική και οικονομική μελέτη ΦΒ συστημάτων
 • Θεωρία επιπέδων συλλεκτών. Συγκεντρωτικοί συλλέκτες.
 • Ενεργητικά και παθητικά συστήματα.
 • Ηλιακές εγκαταστάσεις θέρμανσης. Μέθοδοι υπολογισμού θερμικών ηλιακών συστημάτων.