Δ.Π.Μ.Σ Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Φωτοβολταϊκά & Ηλιακά Συστήματα (Solar & PV Systems)

Διδακτικές Μονάδες: 9

Εξάμηνο: 1ο

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Σκοπός Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από το μέρος των φοιτητών των δυνατοτήτων που προσφέρει η ηλιακή ενέργεια με εφαρμογές σε διάφορους τομείς και η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για τη σχεδίαση και διαστασιολόγηση ηλιακών συστημάτων. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύεται, μελετάται και αξιολογείται η συμπεριφορά των ηλιοθερμικών συστημάτων (νερού, αέρα) και των επιμέρους συνιστωσών του.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής μετά την παρακολούθηση του ΜΠΣ θα πρέπει να γνωρίζει τα βασικά φαινόμενα λειτουργίας των ΦΒ στοιχείων, τις διαφορετικές τεχνολογίες τους, να μπορεί να υπολογίζει το ηλιακό και ΦΒ δυναμικό σε ένα τόπο, να σχεδιάζει και να αναλύει αυτόνομα και διασυνδεδεμένα ΦΒ συστήματα και να κατανοεί τα οικονομικά στοιχεία ΦΒ συστημάτων.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

  1. Δρ Φώτης Μαυροματάκης, Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

  • Ηλιακή ακτινοβολία, άμεση και διάχυτη συνιστώσα, υπολογισμός ακτινοβολίας σε κεκλιμένα και κινούμενα επίπεδα, μέθοδοι μέτρησης
  • Θεωρία επιπέδων συλλεκτών. Συγκεντρωτικοί συλλέκτες. Ενεργητικά και παθητικά συστήματα.
  • Ηλιακές εγκαταστάσεις θέρμανσης. Μέθοδοι υπολογισμού θερμικών ηλιακών συστημάτων. Αποθήκευση ενέργειας. ΦΒ στοιχεία και πλαίσια
  • Ηλιακό Δυναμικό
  • Φωτοβολταϊκό Δυναμικό
  • Διασυνδεδεμένα συστήματα
  • Αυτόνομα συστήματα
  • Τεχνική και οικονομική μελέτη ΦΒ συστημάτων