Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Στοχοθεσία Ποιότητας Δ.Π.Μ.Σ.

Στοχοθεσία Ποιότητας του ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα

Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ εφαρμόζει ήδη αλλά και θα υλοποιήσει στο μέλλον όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ποιότητας για την επίτευξη των επιδιωκόμενων προαναφερθέντων στόχων της Πολιτικής Ποιότητας. Οι πέντε (5) στόχοι ποιότητας που αποτελούν μέρος της Πολιτικής Ποιότητας εξειδικεύονται και ποσοτικοποιούνται με δώδεκα (12) συγκεκριμένους δείκτες και αναφέρονται αναλυτικά στην Στοχοθεσία Ποιότητας (Παράστημα Μ1.2). Οι αναγραφόμενες τιμές στόχοι βασίστηκαν στις σχετικές τάσεις της τελευταίας διετίας (2021-2022) και κατά κανόνα εκφράζουν μία βελτίωση της τάξης του 1-5% κατά περίπτωση, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό στις περιπτώσεις όπου είναι εφικτή μεγαλύτερη βελτίωση. Η επιτυχής δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης Πολιτικής Ποιότητας αποτελεί κομβικό σημείο και επιτυγχάνεται μέσω των κάτωθι διαδικασιών:

  • το κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.,
  • θα προγραμματίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα δράσεις κατάρτισης και επικοινωνίας σχετικά με την Πολιτική Ποιότητας σε όλο το προσωπικό,

τα αποτελέσματα της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης αφού παρουσιαστούν στην Συνέλευση του Τμήματος ΗΜΜΥ, θα μπορούν να δημοσιοποιούνται μέσω κατάλληλων δράσεων διάχυσης της πληροφορίας.

Οι Στρατηγικοί στόχοι καθώς και η Στοχοθεσία του Δ.Π.Μ.Σ. φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ (δείκτης) ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (τρέχουσα τιμή 2021-2022) ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ
(Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
(Ποιος αναλαμβάνει κάθε ενέργεια;)
ΧΡΟΝΟ-
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
(Πότε;)
Σ 1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ01 Ποσοστό συμμετοχής φοιτητών στην αξιολόγηση του μαθήματος επί των εισαχθέντων 27.54% 30.00% Ενημέρωση των μεταπτυχιακών για τη σπουδαιότητα της
συμπλήρωσης ηλεκτρονικών
ερωτηματολογίων
ΟΜΕΑ, Δ/ντής ΠΜΣ, ΣΕ ΠΜΣ, Διδάσκοντες, Γραμματεία 31-12-24
    Μ5.071 Φοιτητές που συμμετείχαν στην
αξιολόγηση
38 40 Ενημέρωση των μεταπτυχιακών για τη σπουδαιότητα της συμμετοχής στην αξιολόγηση ΟΜΕΑ, Δ/ντής ΠΜΣ, ΣΕ ΠΜΣ, Διδάσκοντες, Γραμματεία 31-12-24
  1.2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ02 Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων με βαθμό Διπλώματος άνω του 8,5 46.15% 50.00% Ενθάρρυνση συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασίας, ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης, Δ/ντής ΠΜΣ, ΣΕ ΠΜΣ, Διδάσκοντες, Γραμματεία 31-12-24
    Δ03 Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων προς τους εγγεγραμμένους 56.50% 70.00% Εξορθολογισμός του μαθησιακού φόρτου χωρίς να επηρεάζεται η
φυσιογνωμία και το επίπεδο σπουδών, ενίσχυση υλικού διαθέσιμου στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class
Δ/ντής ΠΜΣ, ΣΕ ΠΜΣ, Διδάσκοντες, Γραμματεία 31-12-24
    Δ04 Μέσος Ετήσιος βαθμός Διπλώματος 8.33 8.5 Ενθάρρυνση συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασίας, ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης, Δ/ντής ΠΜΣ, ΣΕ ΠΜΣ, Διδάσκοντες, Γραμματεία 31-12-24
    Δ05 Μαθήματα με επικαιροποίηση του υλικού 1 2 Αλληλεπίδραση με φορείς/ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Δ/ντής ΠΜΣ, ΣΕ ΠΜΣ, Διδάσκοντες 31-12-24
    Δ06 Διενέργεια διαλέξεων εκπροσώπων φορέων 2 3 Επικοινωνία  και συνεργασία με φορείς Δ/ντής ΠΜΣ, ΣΕ ΠΜΣ, Διδάσκοντες 31-12-24
Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 2.1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΜΣ Δ07 Αριθμός Ενεργειών/Δράσεων ενημέρωσης 1 2 Δημοσιοποίηση πληροφοριών του ΠΜΣ, στην ιστοσελίδα του, στην κεντρική σελίδα του Ιδρύματος, και στα Κοινωνικά Δίκτυα του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάσεις σε φορείς Δ/ντής ΠΜΣ, ΣΕ ΠΜΣ, Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 31-12-24
  2.2 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ Δ08 Αριθμός Ενεργειών/Δράσεων για συνεργασίες με φορείς 0 2 Ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματικούς φορείς ή άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα Δ/ντής ΠΜΣ, ΣΕ ΠΜΣ 31-12-24
  2.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΜΣ Δ09 Αριθμός Ενεργειών/Δράσεων 0 2 Υλοποίηση συναντήσεων με τους απόφοιτους του ΠΜΣ, Οργάνωση διαλέξεων από αποφοίτους του ΠΜΣ Δ/ντής ΠΜΣ, ΣΕ ΠΜΣ, Διδάσκοντες, Γραφείο Διασύνδεσης 31-12-24
    Δ10 Ποσοστό των αποφοίτων που εγγράφτηκαν στην πλατφόρμα του Γραφίου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας 0 0.1 Ενθάρρυνση των αποφοίτων για εγγραφή τους στην πλατφόρμα του Γραφείου Διασύνδεσης. Δ/ντής ΠΜΣ, ΣΕ ΠΜΣ, Διδάσκοντες, Γραφείο Διασύνδεσης 31-12-24
Σ 3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Δ11 Μέσο πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια  με κριτές ανά διδάσκοντα 5.3 5.5 Ανάπτυξη συνεργασιών με μέλη ΔΕΠ/ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Δ/ντής ΠΜΣ, ΣΕ ΠΜΣ, Διδάσκοντες 31-12-24
  3.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δ12 Αριθμός παρουσιάσεων σε περιοδικά/συνέδρια με τη συμμετοχή φοιτητών 0 2 Συμμετοχή φοιτητών σε συγκεκριμένες ερευνητικές δράσεις Δ/ντής ΠΜΣ, ΣΕ ΠΜΣ, Διδάσκοντες, Δ/ντές Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων 31-12-24
    Δ13 Φοιτητές συνεργαζόμενοι με Πανεπιστημιακά Εργαστήρια 1 2 Ενθάρρυνση των φοιτητών για συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες των Εργαστηρίων του Τμήματος Δ/ντής ΠΜΣ, ΣΕ ΠΜΣ, Διδάσκοντες, Δ/ντές Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων 31-12-24