Δελτίο Τύπου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον 7ο κύκλο του Μεταπτυχιακού έχει ξεκινήσει με καταληκτική ημερομηνία τις 11 Σεπτέμβριου 2020

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και τις 11 Σεπτέμβρη 2020 ηλεκτρονικά στο email secrmsc-es@hmu.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας (ακολουθεί ειδικό link).
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

(Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).

  • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
  • Σύντομο κείμενο προθέσεων φοίτησης: Στο οποίο πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους θα ήθελε κανείς να παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Φοίτηση: Δεν είναι δυνατή η εξ’ αποστάσεως φοίτηση.

Δίδακτρα: To μεταπτυχιακό πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνουν και λειτουργούν από κοινού Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Ενεργειακά Συστήματα» με έδρα το Ηράκλειο. Το Πρόγραμμα έχει χρονική διάρκεια τριών (3) εξαμήνων και λειτουργεί με βάση Απόφαση Έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους Μηχανικούς συναφών ειδικοτήτων με γνώσεις που αφορούν στις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες και τις αντίστοιχες επιστημονικές προσεγγίσεις για την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθώς και για θέματα που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Ως μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποβλέπει επίσης στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της προώθησης της έρευνας σε συναφείς περιοχές, ενώ κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, όπως η ενέργεια και η βιώσιμη ανάπτυξη.

    Η χρονική διάρκεια του είναι τρία (3) εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση και εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι υποψήφιοι επιλέγονται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν από: Βαθμό πτυχίου, γνώση ξένης γλώσσας, επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο και προσωπική συνέντευξη.